3.3.1   Teoria orbitali molekularnych

Zakłada się w niej, że orbital cząsteczkowy powstaje w wyniku nakładania się orbitali atomowych atomów tworzących wiązanie. Pozwala to traktować funkcję falową elektronu w cząsteczce jako liniową kombinację funkcji falowych opisujących orbitale atomowe:

W równaniu stałe cA i cB dobrane są tak, by energia orbitalu cząsteczkowego osiągała minimum.

Dla dwuatomowej cząsteczki takich samych atomów typu A2 rozwiązaniem funkcji falowej elektronu w cząsteczce są dwie funkcje własne: orbital wiążący oraz orbital antywiążący. Orbitale te różnią się energią, przy czym orbital wiążący charakteryzuje się mniejszą energią od wyjściowych orbitali atomowych, a orbital antywiążący większą (rys.20).

 

Rysunek 20. Energia orbitali atomowych i molekularnych.

 Trwałość wiązania zależy od ilości elektronów na obu typach orbitali. Jeśli ilość elektronów na orbitalach wiążących jest większa od ilości elektronów na orbitalach antywiążących, to wiązanie jest trwałe.

W przypadku atomów, które tworzą wiązania z udziałem orbitali atomowych s – s, s - p lub współliniowo leżących orbitali p (py – py; oś y jest kierunkiem zbliżania się atomów) powstaje wiążący orbital cząsteczkowy i antywiążący orbital cząsteczkowy *. Orbital wiążący charakteryzuje się zwiększoną gęstością elektronów w przestrzeni między jądrami. Para elektronów zajmująca ten orbital nosi nazwę wiążącej i tworzy trwałe wiązanie. Orbital antywiążący * charakteryzuje się mniejszą gęstością elektronów w przestrzeni między jądrami, co powoduje, że jądra atomów odpychają się. Ilustracją tworzenia wiązań i * są oddziaływania międzyatomowe w cząsteczce H2 i nie istniejącej cząsteczce He2. Cząsteczka H2 powstaje w wyniku utworzenia orbitalu cząsteczkowego z orbitali 1s atomów wodoru. Przez nałożenie się dwu orbitali atomowych powstają dwa orbitale cząsteczkowe i *. W cząsteczce wodoru obydwa elektrony obsadzają orbital o niższej energii, a orbital * pozostaje nie zajęty. W czasie tworzenia wiązania wydziela się energia (energia wiązania), a układ jest trwały ze względu na uzyskanie uprzywilejowanego stanu energetycznego charakteryzującego się minimum energii. Podczas tworzenia się hipotetycznej cząsteczki He2, powstałyby orbitale cząsteczkowe i *, które zostałyby zajęte przez cztery elektrony 1s2 obu atomów helu. Utworzyłby się układ, w którym ilość elektronów na orbitalu wiążącym i antywiążącym byłaby taka sama. To nie spowodowałoby obniżenia energii układu, ponieważ suma energii orbitalu i * nie jest mniejsza od sumy energii orbitali atomowych 1s2. Cząsteczka He2 nie może być trwała, czego skutkiem jest występowanie helu w postaci atomowej.

Wiązania chemiczne realizowane za pomocą elektronów orbitali px lub pz powstające przez boczne nakładanie się tych orbitali (oś y jest kierunkiem zbliżania się atomów) polegają na utworzeniu się wiążących i antywiążących orbitali cząsteczkowych i *. Z orbitali px dwóch atomów powstają dwa molekularne orbitale: i *. Podobnie jest w przypadku orbitali pz. Przestrzenny kształt orbitali wiążących przedstawiono na rys. 21.

Rysunek 21. Wiążące orbitale i .

 Kolejność zapełniania orbitali molekularnych, wynika z ich energii, która wzrasta zgodnie ze schematem: