1.1   Reakcje homogeniczne i heterogeniczne

Z kinetycznego punktu widzenia celowy jest podział reakcji na jednorodne (homogeniczne), które zachodzą całkowicie w jednej fazie (ciekłej, gazowej) oraz na niejednorodne heterogeniczne, które przebiegają zawsze na granicy rozdziału faz.

Przykłady reakcji homogenicznych:

 w stanie gazowym (g)

w roztworze (r):

Przykłady reakcji heterogenicznych: